Историја

 • 2012

  Основање на компанијата

  Компанијата за производство на градежни материјали СИЛОТЕР е приватна компанија основана во 2012 година.

 • 2013/14

  Градење на професионалност

  Во изминатиот период СИЛОТЕР прерасна во современа и модерна фабрика за производство на градежни материјали. Во моментов располагаме со низа на производи кои можат да се сретнат на нашиот пазар и тоа повеќе видови на малтери за ѕидање и малтерисување, машинскималтер, декоративни малтери со шара или фулформа, малтери за порамнување итн.

 • 2015

  Производи со реноме

  Нашите производи ги исполнуваат нај современите градежни нормативи и се сосертификати за квалитет од реномирани градежни лаборатории.
  Полека но сигурно Македонија почнува да го прати екот на модерната технологија. Силотер е производствена фабрика која се труди континуирано да имплементира новитехнологии, при што нуди ефикасни решенија во градежната индустрија.