Апликација за вработување

Вашето име и презиме (задолжително)

Дата на раѓање во формат ДД,ММ,ГГГГ: (задолжително)

Адреса и место на живеење

Контакт информации (задолжително)

Позиција за работа

Кога можете да почнете со работа?

Основно образование

Средно образование
(Име и локација, степен, специјализација)

Високо образование
(Име и локација, степен, специјализација)

Друго образование
(Име и локација, степен, специјализација)

Странски јазици

Компјутерски вештини

Претходни вработувања