Новости

– Компанијата Силотер во соработка со Центарот за образование на возрасни и Министертвото за образование ја оформи Академија Силотер каде што се вршат следните видови на обуки – ѕидари, фасадери, монтери на гасоводна инсталација, ракувачи со рударски машини, гипсер монтери.

 

Leave a Reply